Homo Sapiens và trí tuệ nhân tạo AI

Mọi cấu trúc nội dung, hình thức mà AI có thể làm ra cho đến nay đều không vượt ra ngoài cơ sở nguồn dữ liệu khổng lồ được thâu nạp.
to-tien-loai-nguoi-1692260187504964066121-26-0-360-534-crop-16922601950451665796748-1698457058.webp
Homo Sapiens và trí tuệ nhân tạo AI - Ảnh minh họa.

Điều này khiến chúng ta liên hệ đến hành trình từ những bước đi đầu tiên khi bản thân con người tìm cách mô phỏng thế giới, bắt đầu từ những gì con người học được và được ghi nhớ. Đến một giai đoạn nhất định, con người sẽ tìm cách tạo ra trí tuệ mô phỏng để hỗ trợ nó trong những công việc không cần đến sức sáng tạo nhưng lại tốn thời gian, năng lượng và dung lượng bộ nhớ (trong đó bao gồm tất cả sự khéo léo, sự chính xác) vượt ngoài giới hạn thể chất của nó.

Không phải với tất cả mọi cá thể, nhưng với tư cách là Homo Sapiens, khả năng sáng tạo luôn tồn tại dưới dạng tiềm năng và phát triển vượt trội ở một bộ phận người. Bản chất chính là thỏa mãn nhu cầu không định hình của con người và xã hội loài người vượt ra khỏi mọi dữ liệu cho trước, vượt ra khỏi mọi kinh nghiệm hiện thực và lịch sử.

Chính điều này, sẽ phân biệt con người và trí tuệ nhân tạo. Do đó, con người sẽ chỉ thỏa mãn nếu đòi hỏi AI hỗ trợ hoạt động về quy mô, về năng xuất sản xuất trong phạm vi các sản phẩm có thể dự kiến được mà không bao giờ thỏa mãn những đòi hỏi sáng tạo có tính bản năng giống loài của Homo sapiens.

Mặc dù ngay lúc này đã có thể hình dung, dự báo được phạm vi phát huy vô tận cũng như giới hạn khả năng mang tính bản chất gốc rễ của AI, nhưng người ta sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi về khả năng học hỏi và năng lực sáng tạo của AI so với Homo Sapiens.

Người, con người, loài người hay nhân loại là loài linh trưởng đông đảo và lan rộng nhất. Người có hai đặc trưng cơ bản là đi đứng bằng hai chân và bộ não lớn phức tạp; những đặc điểm cho phép họ phát triển công cụ, văn hóa và ngôn ngữ tiên tiến.

Học thuyết nguồn gốc đa khu vực cung cấp một lời giải thích cho các mô hình tiến hóa của loài người, được đề xuất bởi Darien H. Wolpoff năm 1988 Nguồn gốc đa khu vực cho rằng sự tiến hóa của loài người từ đầu thế Pleistocen, khoảng 2,5 triệu năm trước cho đến ngày nay là thuộc về một loài người duy nhất và liên tục, tiến hóa trên khắp thế giới thành người Homo Sapiens.

Từ Vinh (t/h)