Chuyển động xanh

Ngành tôm và nỗ lực chuyển mình sản xuất xanh, giảm phát thải

29/02/2024 14:31:32

Trong giai đoạn tới, ngành tôm cần đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, truy xuất dấu chân carbon trong chuỗi giá trị tôm và chuỗi giá trị lúa gạo đã chứng minh giảm phát thải khí nhà kính gần chạm đến ngưỡng “Net Zero”. Nuôi tôm liên kết và giảm phát thải: Đầu vào “xanh” – Tái sử dụng tất cả các nguồn “thải” là giải pháp để phát triển bền vững.