Xín Mần (Hà Giang) Khảo sát, Xây dựng Thảo nguyên Suôi Thầu tâm điểm du lịch chất lượng

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Phạm Duy Hiền cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tại khu du lịch Thảo nguyên Suôi Thầu, nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình phát triển du lịch tại đây.