Chính sách

Tìm giải pháp tạo sức bật để Tây Nguyên phát triển bứt phá toàn diện và bền vững

29/02/2024 15:17:28

Tây Nguyên là vùng giàu tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trong phát triển, giữ vai trò tâm điểm của kết nối Đông-Tây; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh đối với cả nước; là vùng dự trữ chiến lược cho phát triển bền vững của quốc gia... Bởi vậy, Đảng và nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách kỳ vọng tạo sức bật để Tây Nguyên phát triển bứt phá toàn diện và bền vững.