Hiệp định Paris về Việt Nam: Những điều khoản ký kết và thực hiện

Hiệp định Paris là kết quả của một cuộc hội đàm lịch sử trong cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1954-1975, nhiều nội dung đã phải trải qua cả đấu trí trên bàn đàm phán và đấu lực trên chiến trường mới được ký kết.