Chuyển đổi số

Phát triển kinh tế số để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

23/09/2023 12:14:28

Thúc đẩy kinh tế số được Chính phủ Việt Nam coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.