Hiệp hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Vicsafa: Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả

24/09/2023 18:01:51

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những giải pháp để đưa Hiệp hội phát triển vững mạnh.