Văn hóa – Doanh nghiệp

Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2024

05/06/2024 13:55:07

Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) không chỉ là căn cứ đánh giá mức độ phát triển bền vững (PTBV) của các doanh nghiệp tham gia chương trình CSI, mà trên hết đó là công cụ hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm giải trình hiệu quả hơn.