Điều chỉnh, bổ sung danh sách xã khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

20/07/2024 15:58:39

Theo Quyết định mới, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không thuộc khu vực I nữa do điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.