Nghiên cứu - Trao đổi

Chuyển đổi Xanh là sự nghiệp chung của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức

20/04/2024 15:02:10

Dù với đà tăng trưởng mạnh mẽ, nền Kinh tế Xanh của Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ sơ khai và nhiều thách thức. Hệ thống chiến lược với nhiều mục tiêu, định hướng, hành động trong Chiến lược và Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh hiện còn chưa được lồng ghép triệt để và chi tiết hóa, đặc biệt ở các nội dung chuyên ngành, liên ngành và cấp địa phương.