Kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn tỉnh Sơn La

09/03/2023 08:00

Theo dõi trên

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn toàn tỉnh.

t-1678322590.jpg
 

Nhằm tiếp tục bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị của tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa dân tộc Thái nói riêng và các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung; tiếp tục phổ cập một số điệu xòe và nhạc xòe tiêu biểu; một số điệu xòe cổ mang đặc trưng của từng vùng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái đến cán bộ, học sinh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng và giao lưu văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Trên cơ sở đó giới thiệu nét đặc trưng của "Nghệ thuật Xòe Thái" tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, bạn bè trong và ngoài nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy "Nghệ thuật Xòe Thái" - di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia, đại diện của nhân loại trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch gồm tổ chức tập huấn, truyền dạy, phổ cập và thực hành di sản Nghệ thuật Xòe Thái; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái; tổ chức phong tặng, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái; tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, giới thiệu giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai kế hoạch của các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố để tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung của kế hoạch khi cần thiết..../.

Lò Xuân