Cao Bằng có 9 xã được công nhận xã An toàn khu

Ngày 08/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 67/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu (ATK) thuộc tỉnh Cao Bằng.
c-1677729680.png
Xã Trường Hà (Hà Quảng) nơi có di tích lịch sử Pác Bó được công nhận xã An toàn khu

Cụ thể, công nhận 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện là các xã ATK của Trung ương đặt tại tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, gồm: Minh Tâm, Vũ Minh (Nguyên Bình); Vân Trình (Thạch An); Hồng Việt, Trương Lương (Hòa An); Trường Hà, Ngọc Đào, Lũng Nặm (Hà Quảng); thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa).

Các xã ATK được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành. Theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, xã ATK phải có 3 trong 5 tiêu chí sau: Được cấp ủy Đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng ATK cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (sứ quán, tổng lãnh sự quán,…) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng, góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Cao Bằng là căn cứ địa cách mạng quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước năm 1945-1954. Trước đó, theo Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 30 xã, thị trấn của 6 huyện (Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên, Bảo Lạc) thuộc vùng ATK của Trung ương tại tỉnh Cao Bằng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy truyền thống cách mạng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các xã ATK ngày càng được cải thiện rõ rệt./.

Kim Cương