Những người bạn chân thành

16/11/2022 12:31:07

Năm 1994, tôi được thủ tướng chính phủ phân công làm phó chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt - Lào. Chủ tịch Phân ban là anh Sáu Khải. Phía Lào Chủ tịch Phân ban là Ủy viên Bộ Chính trị Phó thủ tướng Bunnhang Volachit.