Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm, lượng tiền mặt gấp gần 10 lần nợ vay

Quý III/2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.464 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 803 tỷ đồng, giảm lần lượt 33% và 47% so với cùng kỳ năm ngoái.
dgc1-1698052087.jpg
Lũy kế 9 tháng năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.505 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% mục tiêu lợi nhuận năm 2023.

Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt gần 2.464 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 840 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ, kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ mức 44,5% của cùng kỳ về 34,1% quý này. Đây cũng là mức biên lợi nhuận gộp thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý IV/2021.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty tăng gần 42% lên 203 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Mặc dù tiết giảm được chi phí bán hàng nhưng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng.

dgc-1698052100.png

Kết quả, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 803 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 46% về 761 tỷ đồng, thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.505 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 49% so với 9 tháng năm 2022. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và hơn 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

tien-dgc-1698052100.PNG
Thời điểm cuối quý III/2023, Hóa chất Đức Giang đang có gần 9.594 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng - Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt hơn 14.693 tỷ đồng, tăng 1.288 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, khoản mục tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9.667 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã nhận về gần 465 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Bên kia bảng cân đối kế toán, đến cuối tháng 9, tổng nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang là 2.916 tỷ đồng, gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó nợ vay ngắn hạn là 978 tỷ, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý III/2023 là 12.507 tỷ đồng, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.417 tỷ và 976 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển.

Hoàng Hà