Chuyển đổi số

Từng bước hoàn thiện thể chế số tạo động lực cho sự nghiệp chuyển đổi số

03/01/2024 10:02:49

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang được cả thế giới thực hiện và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Công cuộc chuyển đổi số đã được triển khai tích cực từ thể chế tới các chính sách hỗ trợ nhằm phục vụ tốt nhất người dân, vì người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực của chuyển đổi số.