Nông nghiệp bền vững cần những giải pháp thúc đẩy chăn nuôi Xanh

22/04/2024 06:21:49

Khoảng 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn quốc đến từ ngành nông nghiệp. Trong đó, phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn chiếm tỷ lệ lớn. Do vậy, để nông nghiệp phát triển bền vững cần những giải pháp thúc đẩy ngành chăn nuôi Xanh.