Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn với 12 thông tin chính về sản xuất nông nghiệp

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7/2026.

Chương trình Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ kéo dài một tháng và dự kiến công bố kết quả chính thức vào tháng 3/2026, theo Quyết định 484/QĐ-TTg ban hành hôm 7/6.

tong-dieu-tra-nong-nghiep-nong-thon-2-1717832344.jpg
Chương trình Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ kéo dài một tháng. (Ảnh minh họa)

Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, nằm trong Chương trình Điều tra thống kê quốc gia, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025 tập trung vào 3 nhóm chính.

Về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, Chính phủ yêu cầu điều tra 12 thông tin chính, bao gồm: Số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động, thời gian lao động; Quy mô sản xuất; Năng lực sản xuất; Tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số.

Thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường, thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Tình hình phát triển kinh tế trang trại.

Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững; Vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ dân cư; Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

tong-dieu-tra-nong-nghiep-nong-thon-01-1717832370.jpg
Về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, Chính phủ yêu cầu điều tra 12 thông tin chính. (Ảnh minh họa)

Về thực trạng nông thôn, 6 nhóm thông tin cần tiến hành là: Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường...; Vệ sinh môi trường nông thôn; Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, dịch vụ và du lịch; Tổ hợp tác và làng nghề; Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của UBND xã.

Về thông tin cư dân nông thôn, kế hoạch tập trung vào 3 nhóm: Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn; Tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

tong-dieu-tra-nong-nghiep-nong-thon-3-1717832330.jpg
Về thực trạng nông thôn, 6 nhóm thông tin cần tiến hành, trong đó, có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh minh họa)

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7/2026.

Ban Chỉ đạo tổng điều tra tại Trung ương do Phó Thủ tướng làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng ban thường trực; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó trưởng ban.

Thứ trưởng các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình Ban chỉ đạo Trung ương ban hành phương án điều tra; đồng thời chủ trì, phối hợp các Bộ, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức, chỉ đạo thực hiện theo phương án./.

Bình Châu