Hà Nội: Xây dựng quận Bắc Từ Liêm là đô thị xanh, sinh thái, hiện đại

Bên cạnh những thuận lợi, những tiềm năng về diện tích, dân số, truyền thống lịch sử - văn hóa, quận Bắc Từ Liêm cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm, sáng 19/10, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung phát triển quận Bắc Từ Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trở thành đô thị xanh, sinh thái, giàu đẹp, văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

btl-1666225340.jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được trong hơn 8 năm kể từ ngày quận thành lập và đi vào hoạt động, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, những tiềm năng về diện tích, dân số, truyền thống lịch sử - văn hóa, quận Bắc Từ Liêm cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, tính kết nối liên vùng chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương của quận, nhất là đối với ngành dịch vụ - thương mại. Vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm sông Nhuệ là một hạn chế lớn hiện nay.

Để phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo sự phát triển bứt phá hơn nữa hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm vào năm 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần năng động, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ nội lực và thu hút các nguồn lực cho phát triển; đồng thời, tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị quận Bắc Từ Liêm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của quận trong sạch, vững mạnh theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện ra theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo quốc phòng an ninh, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Bắc Từ Liêm bám sát Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tập trung phát triển quận Bắc Từ Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trở thành đô thị xanh, sinh thái, giàu đẹp, văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội; là một trong những trung tâm hành chính, văn hóa, đối ngoại mới của Thành phố; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại; kinh tế phát triển bền vững với tỷ trọng lớn là các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, giáo dục, thể thao, giải trí chất lượng cao.

Muốn vậy, quận cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, nhất là nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, thu hút nguồn lực bên ngoài tạo ra thế lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả, bền vững. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, quan tâm phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Bắc Từ Liêm...

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý quận cần tập trung các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đồng thời, chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị; quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Về những kiến nghị, đề xuất của quận Bắc Từ Liêm, Bí thư Thành ủy giao các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, trả lời. Sau hội nghị, Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy ban hành Thông báo kết luận kèm theo phụ lục giải quyết các nội dung kiến nghị của quận, trong đó sẽ cụ thể đơn vị chủ trì và tiến độ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị và UBND quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của quận Bắc Từ Liêm trong thời gian tới rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các sở, ngành chức năng quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho quận Bắc Từ Liêm trong việc phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng đã đề ra. Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm sẽ có thêm nhiều thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố./.