Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) phấn đấu có trên 80% gia đình văn hóa

04/07/2024 18:43:40

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Quế Võ tỉnh Bắc Ninh luôn có sự phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế – xã hội của địa phương.