Ngành Ngân hàng thực hiện "5 đẩy mạnh" trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

08/05/2024 16:22:21

"5 đẩy mạnh" là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế...