Nghệ An phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho năm 2025

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã phát đi văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025.
img-7649-1717991847.jpg
Dự án nâng cấp, cải tạo Đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) được đầu tư gần 570 tỷ đồng.

Theo đó, trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Trong đó, đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; tác động của kế hoạch đầu tư công đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đánh giá năng lực tăng thêm, tính khả thi và dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cả năm 2024.

Đồng thời, cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về thể chế, tổ chức thực hiện... từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch.

Đối với việc bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có liên quan.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 bố trí cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, nhiệm vụ; bảo đảm phân bổ, giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2024.

img-7650-1717991847.jpg
Dự án trụ sở làm việc UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa giải ngân được nguồn vốn do gặp phải một số vướng mắc về thủ tục.

Danh mục dự án đề xuất phải thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc danh mục dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và kế hoạch năm 2024, không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024.

Việc bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án ưu tiên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư tại thời điểm lập kế hoạch thì trong báo cáo lập kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cam kết hoàn thiện quyết định đầu tư của các dự án trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2025./.

Quốc Cường