Hà Tĩnh: Phân bổ gần 87 tỷ đồng tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành Quyết định về việc cấp kinh phí gần 87 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới nhằm hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh (đợt 1 năm 2024).
322491609-2734303150037583-6214036123631637882-n-1709084770.jpg
Tỉnh Hà Tĩnh đã có những thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nhờ huy động hiệu quả các nguồn lực. (Ảnh minh họa). 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền 86,923 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới (được bố trí tại mục 11 phần II Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

z5125280494083-bac17148a5a5e011ea06162350b48d1b-1709084593.jpg
Đợt 1, có 13 huyện, thị xã được phân bổ ngân sách để xây dựng NTM. (Ảnh minh họa). 

Các địa phương được cấp kinh phí đợt 1 gồm: Huyện Hương Khê: 23,982 tỷ đồng, huyện Kỳ Anh: 16,944 tỷ đồng, huyện Can Lộc: 8,007 tỷ đồng, huyện Cẩm Xuyên: 7,910 tỷ đồng, huyện Thạch Hà 6,264 tỷ đồng, huyện Đức Thọ: 5,459 tỷ đồng, huyện Nghi Xuân: 4,530 tỷ đồng, huyện Hương Sơn: 4,024 tỷ đồng, huyện Lộc Hà: 3,721 tỷ đồng, huyện Vũ Quang: 2,100 tỷ đồng, Tp Hà Tĩnh: 1,849 tỷ đồng, Tx Kỳ Anh: 1,256 tỷ đồng, Tx Hồng Lĩnh: 877 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

z5122278001731-ad11cf0f2838a1c3c6860a2b566a5a13-1709084659.jpg
Các đơn vị liên quan sẽ thực hiện cấp nguồn ngân sách cho các địa phương kịp thời, đúng quy định. (Ảnh minh họa). 

UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ ngày 25 hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí các chính sách gửi Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách./.

Nguyễn Duyên