Xây dựng nền báo chí "chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" từ "cơ quan báo chí tử tế"

20/02/2024 15:05:40

Những người làm báo đã có những đóng góp tích cực, đáng ghi nhận. Công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Báo chí cần nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh để mỗi cơ quan báo chí đều là "cơ quan báo chí tử tế," mỗi người làm báo đều là "người làm báo tử tế".