Thủ tướng, Phạm Minh Chính, Hội thảo, Covid-19; kinh tế,