Quảng Trị: Tốc độ tăng trưởng Nông, lâm ngư nghiệp 7 tháng đầu năm giảm 4,38%

06/08/2022 07:52

Từ đầu năm, mặc dù Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị đã ban hành chương trình công tác trọng tâm, chủ động xây dựng các phương án sản xuất, nỗ lực tìm kiếm kêu gọi, thu hút đầu tư… Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng Nông, lâm ngư nghiệp giảm 4,38% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Trị tại hội nghị đáng giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, dù từ đầu năm Sở này đã ban hành chương trình công tác trọng tâm, chủ động xây dựng các phương án sản xuất; nỗ lực tìm kiếm kêu gọi, thu hút đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp để liên kết triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

toan-canh-hoi-nghi-dang-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-7-thang-dau-nam-va-trien-khai-nhiem-vu-nhung-thang-cuoi-nam-2022-do-so-nnptnt-to-chuc-min-1659707857.jpg
Toàn cảnh hội nghị đáng giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 do Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức

Tuy vậy, trong 7 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, vụ Đông - Xuân 2021-2022 do ảnh hưởng của của đợt mưa lũ trái mùa, bất thường. Bên cạnh đó, dịch bệnh gây hại cây trồng, vật nuôi luôn là thách thức tiềm ẩn trong thực tiễn sản xuất, giá cả vật tư, phân bón, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong 7 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp giảm 4,38%.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 123.256,6 tấn, giảm 47.310,8 tấn so với cùng kỳ (đạt 47,4% kế hoạch). Tổng sản lượng thủy sản  đạt 19.807,5 tấn, bằng 89,4% so với cùng kỳ (đạt 52,82% so với kế hoạch). Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 32.000 tấn (đạt 65,3% kế hoạch), tăng 15,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Trồng rừng tập trung đạt 3.843,98 ha (đạt 54,9% kế hoạch). Sản lượng khai thác rừng trồng sản xuất 670.578m3/900.000 m3 (đạt 74,5 %  so với kế hoạch). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 62,4% (63/101 xã); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 1,9% (2/101 xã).

Nhiều giải pháp cải thiện năng suất để bù đắp sụt giảm giá trị sản xuất

Nhằm cải thiện năng suất để bù đắp sụt giảm giá trị sản xuất của 7 tháng qua, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã đưa ra những phương án, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các ngành hàng sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong những tháng còn lại của năm nay, tập trung chỉ đạo sản xuất, khai thác tối đa dư địa trên các lĩnh vực để bù đắp thiệt hại, khôi phục tăng trưởng của ngành, thực hiện tốt công tác thủy lợi, quản lý đê điều, hồ đập, dự tính dự báo, phòng chống thiên tai, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, tiếp tục mời gọi doanh nghiệp liên kết đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Cùng với đó, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện các cơ chế chính sách, chương trình công tác trọng tâm, cam kết với Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị, Lãnh đạo Sở và các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại các Chương trình, Kế hoạch do Sở ban hành.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình Mucj tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; công tác quản lý di dân. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh của ngành.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện một cách có hiệu quả phương án, giải pháp.

Đoàn Thuận