Nghệ An phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 dự án "Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Nghệ An”

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Nghệ An”. Dự án có tổng cộng 4 hợp phần, trong năm nay sẽ tập trung vào hợp phần chăm sóc, bảo vệ gần 35ha diện tích rừng ven biển đã được trồng mới trong năm 2021 và 2022.
uploaded-lamtungbna-2020-03-20-bna-a25921025-2032020-1720583158.jpg
Rừng bần ngập mặn tại xã Hưng Hoà (TP.Vinh) đang phát triển nhanh nhờ được chăm sóc, bảo vệ tốt.

Theo đó, trong 4 hợp phần của năm 2024 thì dự án sẽ tập trung thực hiện 3 hợp phần, gồm: Hợp phần 2,3 và 4. Hợp phần 2 với nhiệm vụ Phát triển và phục hồi rừng ven biển, rừng ngập mặn ven sông; Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng mới ven biển đã thực hiện năm 2021, 2022 với diện tích 34,84 ha, trong đó, 16,88 ha rừng ngập mặn, 17,96 ha rừng trên cạn.

Tại Hợp phần 3, dự án sẽ áp dụng các biện pháp để tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển; các gói đầu tư tạo ra lợi ích từ rừng ven biển; thực hiện thủ tục, trình tự phê duyệt để xác định và lựa chọn các mô hình sinh kế; tổ chức thực hiện hỗ trợ đầu tư 02 mô hình sinh kế trong năm. Bảo hành các công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất theo yêu cầu. Hoạt động khoán bảo vệ rừng.

Việc Quản lý, giám sát và đánh giá dự án sẽ nằm trong Hợp phần 4, kinh phí hợp phần này cũng sẽ được phân bổ để trả lương, phụ cấp cho cán bộ dự án; nâng cấp văn phòng; chi phí hoạt động thường xuyên.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Ban quan lý dự án FMCR tỉnh căn cứ các nội dung được duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành triển khai thực hiện kế hoạch dự án đảm bảo tiến độ, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, giao Sở KH&ĐT căn cứ nội dung kế hoạch hoạt động và tiến độ thực hiện Dự án được duyệt tại Quyết định này, hướng dẫn Ban quản lý dự án FMCR tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng thuộc nguồn ngân sách tỉnh kịp thời đúng quy định./.

Quốc Cường