Thanh Hóa phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 đến 5 sao

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản tỉnh Thanh Hóa đạt từ 3% trở lên; Phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 đến 4 sao, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng 5 sao.
z4862706108515-174eb73ec76df9f3ff1f00be834b3c93-1709367877.jpg
Trong năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, bàn các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2024 với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản từ 3% trở lên.

Theo báo cáo, trong năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 4,16%, cao nhất từ trước đến nay và vượt kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt trên 1,58 triệu tấn. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 292.000 tấn.

Tổng sản lượng thủy sản đạt 214.000 tấn; tích tụ, tập trung hơn 7.100 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,65%, hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%. Toàn tỉnh có thêm 1 huyện, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 147 sản phẩm OCOP.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt từ 3% trở lên, sản lượng lương thực ổn định 1,5 triệu tấn; có thêm 1 huyện, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 120 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 đến 4 sao, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng 5 sao.

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, mở rộng sản xuất hàng hóa; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh "Chương trình mỗi xã một sản phẩm"; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn./.

Hà Khải