Bắc Giang mời gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn