Lâm Đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

11/01/2022 13:15

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.

Theo Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn đến giai đoạn 2025, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu lấy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo làm động lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng được kiện toàn với 7 thành viên, đại điện các sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ của Tổ là nghiên cứu triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến giai đoạn 2025” và các chương trình, dự án, các hoạt động khởi nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ khởi nghiệp; giúp UBND tỉnh thẩm định, xét duyệt, tư vấn và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khả thi để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp; liên kết, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp …

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025 sẽ hỗ trợ 12 ý tưởng, dự án hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh để thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ 94 dự án về cơ sở hạ tầng, sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; áp dụng hệ thống quản lý quốc tế, công cụ nâng cao năng xuất chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Để thực hiện thành công Đề án, tỉnh Lâm Đồng đặt ra 7 nhiệm vụ cụ thể gồm: rà soát, sửa đổi ban hành các văn bản quy định về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng đó, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng và phát triển mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…/.

Chu Quốc Hùng