Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nhằm cung cấp quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030”.
san-xuat-do-dien-1695029485.jpg
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1949/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2030” thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm cung cấp quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ. Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

Đồng thời, vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Bảo đảm 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đầy đủ nội dung cơ bản của các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật. Hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo tính thống nhất, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối với nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách, pháp luật, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng các khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Tài chính giao cho các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Với hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam, Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm, đề xuất hoạt động phù hợp thực tiễn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

Hương Lan