Các doanh nghiệp xi măng cần bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất