Cả nước có 73,08% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Lũy kế hết tháng 1/2023 cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 958 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.
bn-1677760151.jpg
Triển khai làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế hết năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lũy kế hết tháng 1/2023 có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 958 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 39,6% số huyện cả nước); có 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước đã có 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,9% sản phẩm 3 sao, 33,2% sản phẩm 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao; với hơn 4.586 chủ thể tham gia.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy của người dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề nghị phê duyệt Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia..../.

Minh Sang