thảo luận ở tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội