Nghệ An: Chất lượng và số lượng các sản phẩm OCOP phải có sự song hành

Đến nay, Nghệ An có 422 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên, đứng thứ 2 cả nước (sau TP Hà Nội) về số lượng sản phẩm OCOP đạt sao. Tuy nhiên, để đảm bảo số lượng đi đôi với chất lượng thì vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
img-6436-1699325703.JPG
Các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An

Để sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước xây dựng thương hiệu, hình ảnh sản phẩm OCOP Nghệ An. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các chủ thể hoàn thiện và phát triển sản phẩm, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm đã được công nhận OCOP đạt hạng 3 sao trở lên có quy mô sản xuất nhỏ, khó đáp ứng thị trường; tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng thời, yêu cầu Cục Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các chủ thể có sản phẩm OCOP (nếu có).

Khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá lại các sản phẩm đã được công nhận quá 36 tháng, trường hợp đánh giá lại không đạt, hoặc các chủ thể có sản phẩm đã hết hạn không đề xuất đánh giá thì báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện phát triển sản phẩm, trong đó ưu tiên hỗ trợ các chủ thể sau khi được công nhận OCOP đạt hạng 3 sao trở lên có quy mô sản xuất nhỏ khó đáp ứng thị trường tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời quan tâm công tác quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn sản phẩm truyền thống, đặc trưng, sản phẩm bản địa,... để phát triển sản phẩm OCOP.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, công nhận các sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao tuyệt đối không chạy theo số lượng, không công nhận đối với các sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận; kiên quyết thu hồi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, xử lý các sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm so với quy định.

Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng Logo OCOP, tem nhãn, mẫu mã bao bì và cương quyết xử lý, cung cấp thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối và cơ quan quản lý thị trường đối với những chủ thể OCOP cố tình sử dụng không đúng quy định.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023 theo Quyết định số 148QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Quốc Cường