Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên - Ngôn ngữ sự kiện (Phần 3)

Bài giảng thứ ba nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên về ngôn ngữ sự kiện tiếp tục mang đến cho chúng ta những kiến thức cơ bản cùng các ví dụ sinh động về hoạt động tác nghiệp.