Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023