Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trong chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam

Kể từ giai đoạn đổi mới đến nay, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã thực hiện quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa với số lượng và chất lượng ngày càng cao và đang dần trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường.