Sự thật tâm lý hiểu thấu bản thân và cuộc đời

Nhu cầu của con người thúc đẩy chúng ta. Là con người, tất cả chúng ta đều có động lực để phấn đấu và tiến lên phía trước bởi 6 nhu cầu cơ bản của con người: tình yêu thương, sự trưởng thành, ý nghĩa, sự đóng góp, sự chắc chắn và sự không chắc chắn.