Đề xuất nâng mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp

Giá thị trường hiện nay đã biến đổi rất nhiều so với thời điểm năm 2017, do vậy mức hỗ trợ như trong Nghị định 02/2017/NĐ-CP là thấp, không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.