Hưng Yên: Tiên Lữ sẵn sàng sản xuất lúa vụ xuân

Vụ xuân năm 2023, huyện Tiên Lữ có kế hoạch gieo cấy hơn 3,5 nghìn ha lúa; phấn đấu năng suất đạt 68 tạ/ha, sản lượng đạt 23,8 nghìn tấn, trong đó, gieo cấy 100% diện tích trà lúa xuân muộn, gieo cấy lúa chất lượng cao chiếm 70% diện tích. Huyện phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy trước ngày 5/3/2023.