Cơ cấu mới của Bộ Công Thương giảm 2 tổ chức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, theo đó bộ này giảm từ 30 xuống còn 28 tổ chức.